Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
sake
['sɑ:ki]
|
danh từ
mục đích, lợi ích
vì ai/cái gì; vì lợi ích của ai/cái gì
vì ai/cái gì; vì lợi ích của ai/cái gì
vì ai, vì lợi ích của ai
vì Chúa
vì hoà bình
để tưởng nhớ thời xưa
vì tên tuổi của ai, vì thanh danh của ai
nghệ thuật vì nghệ thuật
danh từ
rượu xa-kê (của người Nhật) (như) saki
Từ liên quan
drink rice saki wine