Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
purpose
['pə:pəs]
|
danh từ
mục đích, ý định
nhằm mục đích...
đáp ứng yêu cầu
nhằm mục đích (ý định) gì?
có lợi cho mục đích, có lợi cho ý định; đúng lúc, phải lúc
chủ định, chủ tâm
cố tình, cố ý, có chủ tâm
ý nhất định, tính quả quyết
không quả quyết
nhất định, quả quyết
không có ý nhất định, thiếu sự quả quyết
kết quả
được phần nào kết quả
chẳng được kết quả là bao
chẳng được kết quả gì, vô ích
có kết quả tốt
ngoại động từ
có mục đích, có ý định
hắn ta có ý định đến