Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
priced
[praist]
|
tính từ
có giá, có đề giá
bản kê mẫu hàng có đề giá