Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
petition
[pə'ti∫n]
|
danh từ
sự cầu xin, sự thỉnh cầu; lời cầu nguyện
đơn xin, đơn thỉnh cầu; kiến nghị
(pháp lý) đơn
ngoại động từ
làm đơn xin, làm đơn thỉnh cầu; viết kiến nghị cho
nội động từ
cầu xin, thỉnh cầu; kiến nghị
thỉnh cầu cái gì; kiến nghị cái gì
xin phép được làm gì
Từ liên quan
bill solicit statement sue suitor