Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
pebble
['pebl]
|
danh từ
đá cuội, sỏi
thạch anh (để làm thấu kính...); thấu kính bằng thạch anh
mã não trong
không phải là người quan trọng, được coi là duy nhất