Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
organism
['ɔ:gənizm]
|
danh từ
cơ thể; sinh vật
ông ta đang nghiên cứu các sinh vật ở dưới nước
cơ quan, tổ chức