Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
nuclear
['nju:kliə]
|
Cách viết khác : nucleate ['nju:kliit]
tính từ
(vật lý) (thuộc) hạt nhân
vật lý hạt nhân
vũ khí hạt nhân
năng lượng hạt nhân
có nhân