Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
neglect
[ni'glekt]
|
danh từ
sự sao lãng, sự cẩu thả, sự không chú ý
sự sao lãng bổn phận
sự bỏ bê, sự bỏ mặc
ở trong tình trạng bị bỏ mặc không được trông nom đến
sự thờ ơ, sự hờ hững
thờ ơ đối với ai
ngoại động từ
sao lãng, không chú ý
sao lãng việc học hành
sao lãng bổn phận
bỏ bê, bỏ mặc
thờ ơ, hờ hững
thờ ơ đối với bạn bè