Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
motherhood
['mʌðəhud]
|
danh từ
chức năng làm mẹ, bổn phận làm mẹ; cương vị người mẹ
chị ấy thấy chức năng làm mẹ được đền đáp rất xứng đáng