Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
merge
[mə:dʒ]
|
động từ
hoà vào; kết hợp; hợp nhất
hoàng hôn chìm dần vào màn đêm thăm thẳm
hợp nhất hai doanh nghiệp nhỏ thành một doanh nghiệp lớn