Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
maximum
['mæksiməm]
|
danh từ, số nhiều là maxima
trị số cực đại
lượng cực đại, lượng tối đa
cực điểm; cực độ
tính từ
cực độ, tối đa