Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
leading
['li:diη]
|
danh từ
sự lãnh đạo, sự hướng dẫn, sự dẫn đầu
thế lực, ảnh hưởng
những người có uy tín và thế lực
tính từ
lãnh đạo, hướng dẫn, dẫn đầu
tàu dẫn đầu
bộ phận lãnh đạo
chủ đạo, chính, quan trọng
ý chủ đạo
Từ liên quan
lead lead