Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
latitude
['lætitju:d]
|
danh từ
khoảng cách của một nơi ở phía Bắc hoặc phía Nam đối với xích đạo; vĩ độ
( số nhiều) miền; vùng
vùng khí hậu ấm áp
bề rộng
phạm vi rộng, quyền rộng rãi
cho nhân dân có quyền (hoạt động) rộng rãi về chính trị
hiểu vấn đề một cách đầy đủ toàn diện