Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
impulse
['impʌls]
|
danh từ
sức đẩy tới
đẩy mạnh việc buôn bán
sự bốc đồng; cơn bốc đồng
người hay bốc đồng
sự thúc đẩy, sự thôi thúc
(kỹ thuật) xung lực