Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
improve
[im'pru:v]
|
ngoại động từ
cải tiến, cải thiện, cải tạo, trau dồi (tư tưởng), mở mang (kiến thức...)
cải tiến lề lối làm việc
cải thiện đời sống
lợi dụng, tận dụng
tận dụng cơ hội
làm cho tốt hơn, hoàn thiện
cái này thật khó mà hoàn thiện
nội động từ
được cải tiến, được cải thiện, trở nên tốt hơn; tiến bộ
sức khoẻ tốt hơn lên
cô ta tiến nhanh về tiếng Anh