Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
importance
[im'pɔ:təns]
|
danh từ
sự quan trọng, tầm quan trọng, ý nghĩa quan trọng
một vấn đề rất quan trọng
ý nghĩa quan trọng của công nghiệp đối với nền kinh tế
họ rất chú trọng dự án này
một vấn đề vô cùng quan trọng về mặt chính trị
xem full