Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
immediate
[i'mi:djət]
|
tính từ
trực tiếp
nguyên nhân trực tiếp
lập tức, tức thì, ngay, trước mắt
câu trả lời lập tức
nhiệm vụ trước mắt
gần gũi, gần nhất, sát cạnh
ông bạn láng giềng sát vách của tôi