Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
imaginary
[i'mædʒinəri]
|
tính từ
tưởng tượng, không có thực, ảo
bệnh tưởng tượng
(toán học) ảo
số ảo