Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
humane
[hju:'mein]
|
tính từ
nhân đạo, nhân đức
nhân văn (các ngành học thuật)
khoa học nhân văn