Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
helping
['helpiη]
|
danh từ
phần thức ăn đưa mời
lấy món ăn thứ ba
cô ta ăn hai suất bánh nướng khá to