Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
half-mast
['hɑ:f'mɑ:st]
|
danh từ
vị trí treo rủ (ở lưng chừng cột cờ, để treo cờ tang)
cờ rủ
ngoại động từ
treo rủ (cờ)