Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
generation
[,dʒenə'rei∫n]
|
danh từ
sự sinh ra, sự phát sinh ra
thế hệ, đời
(điện học) sự phát điện
sự khác nhau về tư tưởng giữa thế hệ đi trước và thế hệ tiếp nối