Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
famous
['feiməs]
|
tính từ
( famous for something ) nổi tiếng/nổi danh về cái gì
(thông tục) cừ, chiến
những lời lẽ mà người phát ra cảm thấy hối tiếc