Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
everlastingly
['evə'lɑ:stiηli]
|
phó từ
liên miên, không ngớt
mẹ anh không ngớt lời than phiền về anh