Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
euthanasia
[,ju:θə'neizjə]
|
danh từ
sự làm cho người mắc bệnh nan y chết một cách nhẹ nhàng và không đau đớn; sự làm chết không đau đớn
Đối với các bác sĩ, thực hiện sự làm chết không đau đớn là trái với luật pháp