Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
economics
[,i:kə'nɔmiks]
|
danh từ, số nhiều dùng như số ít
khoa học hay các nguyên lý sản xuất, phân phối và tiêu thụ hàng hoá (có đề cập chi phí); kinh tế học
các nguyên lý kinh tế của việc xuất bản
trạng thái kinh tế của một đất nước về sự giàu có, thịnh vượng
nền kinh tế thế giới thứ ba