Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
disk
[disk]
|
danh từ
xem disc
(tin học) đĩa máy tính
(tin học) ổ dĩa