Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
contribute
[kən'tribju:t]
|
động từ
đóng góp, góp phần
đóng góp một bài cho một tạp chí, viết bài cho một tạp chí
góp phần vào một sự nghiệp
sức khoẻ tốt đã giúp anh ta thành công