Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
considerably
[kən'sidərəbli]
|
phó từ
đáng kể, lớn lao, nhiều
sáng nay rét hơn nhiều