Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
congratulatory
[kən'grætjulətəri]
|
tính từ
để chúc mừng, để khen ngợi
thư/lời lẽ/điện chúc mừng