Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
telegram
['teligræm]
|
danh từ
bức điện, bức điện tín
đánh một bức điện tín