Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
confidential
[,kɔnfi'den∫l]
|
tính từ
kín, bí mật; nói riêng với nhau
tin mật
thân tín, tâm phúc; được tin cẩn
bạn tâm phúc
thổ lộ tâm tình, tâm sự
tâm sự với ai