Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
information
[,infə'mei∫n]
|
danh từ
sự cung cấp tin tức; sự thông tin
thông tin kinh tế
tin tức, tài liệu; kiến thức
(pháp lý) điều buộc tội