Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
clause
[klɔ:z]
|
danh từ
(ngôn ngữ học) mệnh đề
mệnh đề chính
mệnh đề phụ
điều khoản (của một hiệp ước...)