Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
calends
['kælindz]
|
Cách viết khác : kalends ['kælendz]
danh từ
ngày đầu tháng (trong lịch La mã cũ)
không khi nào, không bao giờ, không đời nào