Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
bait
[beit]
|
danh từ
mồi, bả ( (nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
mồi sống (bằng cả con...)
sự dừng lại dọc đường để ăn uống nghỉ ngơi
chịu nghe theo vì không kiềm chế được mình, cắn câu
ngoại động từ
mắc mồi (vào lưỡi câu hay vào bẫy)
cho (ngựa...) ăn uống nghỉ ngơi khi dừng lại ở dọc đường
trêu chọc, quấy nhiễu
nội động từ
dừng lại dọc đường để ăn uống nghỉ ngơi
Từ liên quan
bate hook strike trap