Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
appropriation
[ə,proupri'ei∫n]
|
danh từ
sự chiếm đoạt làm của riêng
sự dành riêng (để dùng vào việc gì)
Uỷ ban phân bổ ngân sách của Thượng viện Hoa Kỳ