Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
ancient
['ein∫ənt]
|
tính từ
xưa, cổ
cổ La mã (trước khi đế quốc La Mã tan rã)
đời thượng cổ
lịch sử cổ đại
di tích cổ
già, cao tuổi
danh từ
the ancients người La Mã và Hy lạp cổ đại
(từ cổ,nghĩa cổ) lá cờ, cờ hiệu; người cầm cờ hiệu
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) tác giả cổ điển