Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
Sunday
['sʌndi]
|
danh từ, viết tắt là Sun
ngày thứ nhất trong tuần, ngày nghỉ ngơi và cầu nguyện của tín đồ Cơ đốc; (ngày) Chủ nhật
quần áo diện
đã lâu lắm rồi
danh từ
báo Chủ nhật
Từ liên quan
day present