Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 3 từ điển
Từ điển Anh - Việt
lick
[lik]
|
danh từ
sự liếm, cú liếm
(từ lóng) cú đấm, cái vụt; đòn đau
( số nhiều) (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) sự cố gắng, sự nỗ lực
hết sức cố gắng, nỗ lực
(từ lóng) tốc độ đi
hết sức hối hả, ba chân bốn cẳng
bãi liếm (nơi đất mặn, dã thú (thường) đến liếm muối ( (cũng) salt lick ))
sự làm qua quýt, sự làm chiếu lệ
động từ
liếm
lướt qua, đốt trụi
ngọn lửa lướt lem lém qua đám cỏ khô
(từ lóng) đánh; được, thắng
(từ lóng) đi, đi hối hả
đi hết sức hối hả, đi ba chân bốn cẳng
(từ lóng) vượt quá sự hiểu biết của...
chà! cái đó vượt quá sự hiểu biết của tôi
vượt tất cả mọi thứ, không gì sánh kịp
bị đánh gục, bị đánh bại
(xem) lip
lấy lại sức, phục hồi sức khoẻ
(xem) shape
liếm gót ai
Từ điển Anh - Anh
lick
|

lick

lick (lĭk) verb

licked, licking, licks

 

verb, transitive

1. To pass the tongue over or along: lick a stamp.

2. To lap up.

3. To lap or flicker at like a tongue: The waves licked the sides of the boat.

4. Slang. To punish with a beating; thrash.

5. Slang. To get the better of; defeat: licked her weight problem.

verb, intransitive

To pass or lap quickly and rapidly: The flames licked at our feet.

noun

1. The act or process of licking.

2. A small quantity; a bit: hasn't got a lick of common sense.

3. A deposit of exposed natural salt that is licked by passing animals.

4. A sudden hard stroke; a blow.

5. Informal. Speed; pace: moving along at a good lick.

6. Music. A phrase improvised by a soloist, especially on the guitar or banjo.

idiom.

lick and a promise

A superficial effort made without care or enthusiasm.

lick into shape Informal

To bring into satisfactory condition or appearance.

lick (one's) chops

To anticipate delightedly.

lick (one's) wounds

To recuperate after a defeat.

 

[Middle English licken, from Old English liccian.]

lickʹer noun

Đồng nghĩa - Phản nghĩa
lick
|
lick
lick (v)
defeat, beat, conquer, get the better of, overcome, thrash, clobber (informal), cream (US, informal)