Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Việt - Anh
vốn người
[vốn người ]
|
to be a native of ...
My friend is a native of Hanoi, so he is very fluent in speech