Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
unable
[ʌn'eibl]
|
tính từ
không thể
không thể (làm được việc gì)
tôi không thể đến đó được
không có khả năng, không có năng lực, không có cơ hội, bất tài
(pháp lý) không có quyền hành
yếu, bất lực