Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 3 từ điển
Từ điển Anh - Việt
tops
['tɔps]
|
danh từ số nhiều
( the tops ) (thông tục) cái gì nhất
tôi thích hầu hết các thành phố nhưng đối với tôi New York là nhất
Chuyên ngành Anh - Việt
tops
['tɔps]
|
Kỹ thuật
sản phẩm ngọn, sản phẩm cất ngọn, dầu nhẹ
Đồng nghĩa - Phản nghĩa
tops
|
tops
tops (adv)
at most, as a maximum, max (slang), at the most