Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
thậm chí
[thậm chí]
|
even
She's even forgotten his name
He can't even walk
I wrote, I phoned and I even sent a telegram
Từ điển Việt - Việt
thậm chí
|
phụ từ
đến nỗi là
(...) đương ăn cũng nghĩ, đương nói cũng nghĩ, thậm chí đương ngủ cũng nghĩ (Nguyễn Công Hoan)