Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 3 từ điển
Từ điển Anh - Việt
terminology
[,tə:mi'nɔlədʒi]
|
danh từ
thuật ngữ (những từ chuyên môn của một ngành hoặc một lĩnh vực riêng biệt)
cách dùng riêng các từ để làm tên gọi, làm ký hiệu
những sự khác nhau về thuật ngữ
những vấn đề thuật ngữ
Chuyên ngành Anh - Việt
terminology
[,tə:mi'nɔlədʒi]
|
Kỹ thuật
thuật ngữ
Toán học
thuật ngữ
Đồng nghĩa - Phản nghĩa
terminology
|
terminology
terminology (n)
terms, language, expressions, vocabulary, jargon, lingo (informal), lexicon, lexis