Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
tư tưởng
[tư tưởng]
|
idea; thought; thinking
Contemporary political thought
To translate ideas into actions
Từ điển Việt - Việt
tư tưởng
|
danh từ
sự suy nghĩ, hoạt động của trí tuệ
tập trung tư tưởng;
bài văn giàu tư tưởng
quan điểm và ý nghĩ chung của con người đối với xã hội
công tác tư tưởng;
đấu tranh tư tưởng