Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
statesman
['steitsmən]
|
danh từ, số nhiều statesmen ; (giống cái) stateswoman
người đóng một vai trò quan trọng trong việc quản lý công việc quốc gia, nhất là người có tài và ngay thẳng; lãnh tụ chính trị sáng suốt; chính khách
nhà chính trị lão thành; chính khách cao niên
chuyên gia có uy tín lớn (của một tổ chức)