Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 4 từ điển
Từ điển Anh - Việt
statement
['steitmənt]
|
danh từ
sự bày tỏ, sự trình bày, sự phát biểu, lời phát biểu
cần được trình bày rõ ràng hơn nữa
sự tuyên bố; lời tuyên bố; bản tuyên bố
lời tuyên bố có cơ sở
bản tuyên bố chung
sự trình bày (một quan điểm, vấn đề..); báo cáo
bản kê in sẵn (ghi rõ tất cả các số tiền nhập và xuất ở tài khoản của khách hàng trong một kỳ hạn nhất định) (như) bank statement
Chuyên ngành Anh - Việt
statement
['steitmənt]
|
Kinh tế
bản kê; bản tường trình
Kỹ thuật
công báo, công báo; bản quyết toán, bản báo cáo
Tin học
câu lệnh, khai báo Trong ngôn ngữ lập trình bậc cao, đây là một sự diễn đạt có thể tạo ra các chỉ lệnh theo ngôn ngữ máy, khi chương trình được thông dịch hoặc biên dịch. Xem high-level programming language , và instruction
Toán học
sự phát biểu; mệnh đề
Xây dựng, Kiến trúc
công báo, công báo; bản quyết toán, bản báo cáo
Từ điển Anh - Anh
statement
|

statement

statement (stātʹmənt) noun

1. The act of stating or declaring.

2. Something stated; a declaration.

3. Law. A formal pleading.

4. An abstract of a commercial or financial account showing an amount due; a bill.

5. A monthly report sent to a debtor or bank depositor.

6. Computer Science. An elementary instruction in a source language.

idiom.

make a statement

To create a certain impression: Glass, exposed beams, and antiques all combine to make a strong decorative statement.

Đồng nghĩa - Phản nghĩa
statement
|
statement
statement (n)
  • declaration, report, account, announcement, speech, proclamation, testimonial, avowal (formal), testimony, assertion
  • record, account, report, receipt, invoice