Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
source
[sɔ:s]
|
danh từ
nguồn; điểm bắt đầu của một con sông (suối..)
nguồn (nơi mà từ đó cái gì đến hoặc thu được)
nguồn tin tức đáng tin cậy
( số nhiều) nguồn (tài liệu..)
tư liệu gốc
ở điểm gốc, ở điểm bắt đầu; từ gốc