Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
quả bàng
[quả bàng]
|
Ovoid coal
Từ điển Việt - Việt
quả bàng
|
tính từ
có hình như quả cây bàng
than quả bàng